Back XPLR » Villa Royale Antiques & Tea Room

Villa Royale Antiques & Tea Room

info@villaroyaletreasures.com
08 3744 4897
07:00 - 22:00
3 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Q2
Lầu 1, 25 Hồ Tùng Mậu, Q1